Historie

Sinds 1553…

Je had het niet voor het zeggen:  weeskind werd je vaak onverwacht. Het was je lot en dat drukte een zwaar stempel op je verdere leven. In 1553 stichtte weduwe Hid Hero het Weeshuis en verzorgde voor de jonge wezen onderdak, eten en drinken, kleding, scholing ,werkervaring en voorzag zo in de opvoeding van de kinderen. Tot 1954 heeft dit opvangtehuis voor weeskinderen dienstgedaan. Vanaf dit jaar tot 1990 diende het als kindertehuis voor de opvang van voogdijkinderen. De naam van dit tehuis, Hid Hero Hiem, bleef verbonden met die van de stichteres van het Weeshuis.

Hoe het Weeshuis aan geld kwam…

In het weeshuis werd aanvankelijk vee gehouden, men hield zich bezig met zuivelbereiding en er werd ook brood gebakken. Er zijn zelfs doodskisten vervaardigd. Bij ordonnantie van de magistraat van Bolsward werd in 1681 aan het Weeshuisbestuur het alleenrecht voor de verkoop van lijkkisten in Bolsward verleend. In de stadsherbergen hingen offerbussen, terwijl voorts een deel van de winst van de Bank van Lening bestemd was voor de wezen. Op buiten de stad gebrouwen bier werd belasting geheven, de Kerkelijke Kroon. Een deel daarvan werd door de kerken geschonken aan het Weeshuis. De belangrijkste inkomstenbron werd echter gevormd door de opbrengst van de zathes en landerijen. Legaten waren een andere belangrijke geldbron. Met name in de 16e en 17e eeuw werden aanzienlijke bedragen via erfmakingen, legaten of schenkingen ontvangen.

Anno nu…

Nog steeds prijkt aan de Kerkstraat het monumentale pand van het Weeshuis. Aan de straatzijde bevinden zich de voogden- en voogdessenkamer, een spreekkamer alsmede een stijlvolle vestibule. De achter het hoofdgebouw liggende gebouwen, waar toentertijd de wezen en de vader en moeder onderdak hadden,  zijn nu het hotel en restaurant.